רישום למוקד תיווך

 מוקד התיווך הינו מוקד טלפוני הנועד להעברת מסרים, בתוך מדינת ישראל, ללקוחות HOT mobile בעלי מוגבלות בשמיעה ו/או בדיבור (להלן: "הלקוח")

חשוב שתדע:

שירות התיווך יינתן לצורך התקשרות הלקוח עם צד שלישי ולהיפך

- השירות יינתן בכל שעות היממה בשפות עברית וערבית בלבד

- המוקד נועד לשימוש אישי, סביר והוגן ואינו נועד לשימוש  מסחרי ו/או פוליטי ו/או פרסומי כגון טלמרקטינג, הפצת מסרים, מסרי פרסום, קידום מכירות וכו'

במקרה של שימוש כאמור, רשאית החברה להפסיק את שירותי המוקד ללקוח או להגבילו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

- מוקד התיווך אינו משמש להעברת מסרים העשויים להיות פוגעניים/מאיימים/גזעניים/המהווים עבירה פלילית/פגיעה בצנעת הפרט/מסרים ארוטיים.

כמו כן, המוקד לא יאפשר העברת מסרים שעניינם מו"מ מסחרי, לרבות ביצוע עסקאות באמצעות כרטיס אשראי בסכום העולה על 750 ₪ (למעט תשלום לרשות מוסמכת כגון: רשות מקומית, תאגיד מים, רשות ממשלתית וכו)

- לא תתאפשר ביצוע עסקה עם צד ג' באמצעות אמצעי תשלום שאינו שייך ללקוח.

- החברה תהא רשאית והלקוח מאשר לה מראש לשמור תיעוד מלא של שיחות השיחות עם מוקד התיווך.

מובהר כי, ככל שיישמר תיעוד כאמור, לא יהיה בכך כדי להקנות ללקוח זכות לקבלת התיעוד האמור וכן לא יהיה בכך להקים לזכותו טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר עם התיעוד האמור, לרבות בקשר עם אובדנו (כולו או חלקו)

- בשימוש בשירות התיווך הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד חברת HOT mobile ו/או מי מטעמה (להלן:  "החברה") כמו כן, החברה לא תהא אחראית על כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם שייגרמו ללקוח ואו לצד ג' בקשר עם שירות התיווך.

​​​​​​​​​​​​​

אימות פרטי לקוח

11