מידע לפי חוק הגנת הצרכן

הוט מובייל בע"מ (ח.פ 512615964) היא ספקית שירותי תקשורת סלולרית אלחוטית.  
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "החוק"), רשאי לקוח פרטי,
כהגדרתו בחוק, לבטל עסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק, במתן הודעה ל HOT mobile באחת מן
הדרכים הבאות:

 1. בעל פה:
  בטלפון: 053-5003000 או 053* ממכשיר HOT mobile
  או במקום העסק של HOT mobile
 2. בכתב:
  בדואר רשום לכתובת:  בית ספרד, יורו פארק, א.ת פארק יקום. מיקוד 6097200
  בפקס שמספרו: 053-5500300 , 03-6077120
  במייל שכתובתו: service@HOTmobile.co.il

בהודעה ימסור הלקוח את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו. ללקוח ידוע כי ביטול
העסקה כפוף לקיום התנאים הקבועים בהסכם ההתקשרות, לרבות התשלומים הנובעים מכך.​

תוצאות ביטול העסקה:
(א)  ביטל צרכן חוזה לפי האמור לעיל עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו על ידי  HOT mobile , עקב אי– אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק:
(1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את  אותו חלק ממחיר העסקה ששולם
על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה
מהצרכן דמי ביטול כלשהם;
(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך
לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
(ב)  ביטל צרכן חוזה לפי האמור לעיל שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) -
(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם
על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה
מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה,
או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
(2)  קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו,
(ג) בלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
(ג)  אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ד)  בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת  העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.​​