מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר


 

 
השימוש בלשון זכ​ר הינו לנוחיות הקריאה בלבד והאמור להלן מיועד לנשים וגברים כאחד
 1. השימוש באתר האינטרנט של חברת הוט מובייל בע"מ (להלן – 'האתר' ו' HOT mobile' בהתאמה) על כל תכולתו כפוף לתנאים המפורטים מטה. הנך מתבקש לקרוא היטב מלוא התנאים. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים הללו, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 2. HOT mobile שומרת הזכות לעצב כרצונה את האתר, להוסיף ישומים לאתר, לגרוע ישומים או לשנותם ולערוך בו שינויים לפי שיקול דעתה, והכל ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 3. זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאתר לרבות לתוכנו, לדמויות ולעיצוב הגרפיים וליישומים
  הכלולים בו הינם של
  HOT mobile או מי שנתן לה רשות בהם. הרשות להשתמש באתר ולקבל גישה אליו הינה אישית ולצרכים אישיים בלבד. אינך רשאי/ת: לעשות כל שינוי באתר או בחלק ממנו, לפרסמם, להעבירם, לשכפלם, להפיצם בכל דרך שהיא, להעתיק תוכנם לאתר אינטרנט אחר או לשלבם בכל דרך שהיא באתר אינטרנט אחר או בפרסום אחר, או ליצור אליו קישוריות (link) מאתר אחר, לעשות שימוש בתוכנה או ביישום הכלולים באתר, אם לא הועמדו במפורש לשימוש המשתמש, ואם הועמדו לרשות המשתמש, לעשות בהם שימוש שלא למטרות אישיות, או לייעוד שלא נקבע על ידי HOT mobile ליישומים השלובים באתר.
 4. כל קישוריות (link) המופיעה באתר הינה לנוחיות המשתמש בלבד. HOT mobile אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל אתר חיצוני אליו מפנה הקישוריות. HOT mobile אינה מפגינה כל מצג באשר לאתר חיצוני זה, ואינה מאמצת תוכנו. השימוש בקישוריות הינו על אחריותו המלאה של המשתמש.
 5. המשתמש בהשתמשו באתר וביישומיו לרבות בקבלו ובשמרו מידע, לא יתערב בפעולות
  המערכות הנוגעות לאתר או לשירותים הנוגעים אליו, ולא יפריע לפעילותן התקינה.
 6. למרות שHOT mobile נוקטת באמצעים שונים לאבטחת המידע אשר נמסר על ידי המשתמש, במסגרת האתר, HOT mobile אינה מבטיחה, כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע ו/או ישים ידו על מידע זה ו/או יחדור באופן בלתי חוקי למערכות HOT mobile, והמשתמש נוטל על עצמו מלוא הסיכונים הנוגעים לכך.
 7. הנך נדרש שלא לשגר לאתר או באמצעותו כל מידע שתוכנו מאיים, נגוע בלשון הרע או
  בדיבה, גס או פוגע בביטחון המדינה ו/או נוגע לפעילות בלתי חוקית ו/או אסור על פי תקנת
  הציבור או על פי כל דין אחר, או היכול ליצור עילה לתביעה פלילית או אזרחית, או כל מידע
  שהמשתמש אינו רשאי לשגרו או לקבלו. כמו כן, הנך נדרש שלא לשגר ושלא לקדם
  באמצעות האתר כל מידע שהינו במסגרת "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פירמידה" או כל מידע מסוג דומה. מובהר בזאת למשתמש, כי למרות
  שHOT mobile אינה אחראית לתוכן המידע המועבר מאתר או באמצעותו, היא רשאית במקרה שמתעורר חשד לשימוש בלתי מורשה באתר: לבחון את תוכן המידע לרבות באמצעות גישה אליו, לסלק כל מידע שהועבר ונאגר אצלה בניגוד לתנאים אלו, ו/או להפסיק את שימושו של המשתמש האחראי לשיגורו של המידע בשירותים על כל נדבכיהם ויישומיהם.
 8. HOT mobile אינה אחראית לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע שיועבר אליו
  במסגרת זאת.
  HOT mobile אף אינה מתחייבת, כי מידע זה הועבר בשלמות ובאופן תקין לגמרי, כאמור בסעיף 12 להלן.
 9. לצורך ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר אתה עשוי להידרש להשתמש בשם משתמש וסיסמה. המשתמש יהא אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה. הנך נדרש לדווח באופן מיידי לHOT mobile כל אימת שהנך מבחין או חושד, כי נעשה שימוש בלתי מאושר בשם המשתמש או בסיסמה או בחשבונך באתר. HOT mobile לא תהא אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר או לחשיפת שם המשתמש וסיסמתו.
 10. HOT mobile רשאית לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק שימושו של המשתמש האישי באתר או בחלק ממנו, ולהסיר המידע המאוכסן באתר או אצל HOT mobile, אם לדעת HOT mobile, המשתמש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלו.
 11. יובהר מעל כל ספק, כי HOT mobile לא תישא בכל אחריות לכל הפסד ו/או נזק תוצאתי או עקיף, ו/או הנוגע לאובדן מידע, ו/או הנוגע לאי זמינותו של האתר ו/או לאי התאמתו לצרכי
  המשתמש.
 12. המידע והיישומים המצויים באתר הינם לנוחיותו של המשתמש, ונמסרים "כמות שהם"
  ("
  "AS IS). HOT mobile אינה מבטיחה את שלמותם, עדכנותם תפקודם המושלם של התכנים והיישומים הזמינים באתר או באמצעותו, או לגבי האפשרות להסתמך עליהם לכל עניין ודבר. למשתמש ידוע, כי ברשת האינטרנט צפויים תקלות, שיבושים והפרעות, על כן, מובהר, בנוסף, כי HOT mobile אינה מבטיחה כי האתר על כל נדבכיו, יהיה זמין בכל עת, או כי השימוש בו יהא בלתי מופרע, או כי הישומים השלובים באתר יפעלו ללא דופי.
 13. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מייצגות בהכרח את גודלם של הפריטים המופיעים בהן, או את חזותם המדויקת. המידע המופיע באתר אינו בהכרח המידע העדכני ביותר, בעיקר הדברים אמורים ביחס לתעריפים ולתנאי חבילות השימוש בשירותי הHOT mobile, העשויים להשתנות מדי פעם לפעם. הוראות ההסכמים עם הלקוח או פרסום עדכני של HOT mobile או מחירון HOT mobile יגברו בכל מקרה של סתירה עם האמור באתר.
 14. כל הורדה של קבצים (Download) מהאתר או באמצעותו היא על אחריותו הבלעדית של
  המשתמש, כך אף בכל הנוגע, להשלכות הורדה זו לגבי מערכת המחשב של המשתמש
  הקבצים האגורים בה.
 15. המשתמש ישפה את HOT mobile או מי מטעמה בגין כל תביעה של צד ג', הנובעת משימושו של המשתמש באתר וישומיו לרבות תוכן המידע ששיגר באמצעותו, ובכלל זה הוצאות טיפולה של HOT mobile בתביעה או בדרישה כאמור.
 16. HOT mobile רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש באתר, את התעריפים המופיעים בו, את עיצוב האתר, את הרכב היישומים ותוכנם, ‏הכל ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 17. החיוב בגין הורדת יישומים/תכנים באמצעות האתר מתבצע בחשבון התקופתי ללקוח בגין 
  המכשיר שבאמצעותו בוצעה ההזמנה ו/או שפרטיו נמסרו באמצעות האתר.
 18. פרטיות
  המשתמש באתר מאשר כי ידוע לו שבמהלך השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים, השירותים וכל המידע שהוצג בפניו, פעולותיו באתר (לרבות המידע שהזין באתר), זמן שהייתו באתר וכיוצ"ב.
  HOT mobile תהיה רשאית לשמור את המידע הנ"ל ולהשתמש בו לשם פניה למשתמש בהצעות שיווקיות בכל דרך תקשורת, וכן לצרכיה הפנימיים לרבות לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויות HOT mobile על פי כל הסכם עימה.          
  HOT mobile תהיה רשאית להעביר פרטים סטטיסטים מתוך המידע הנ"ל לצדדים שלישיים, ובלבד שלא יהא בהם כדי לזהות את המשתמש.
 19. במידה ופנית אלינו באמצעות צדדים שלישיים (כגון חיוג ישיר מתוך מודעות מקוונות, פנייה באמצעות משווק וכו'), נהיה רשאים לעדכן את הגורם באמצעותו פנית בפרטים אודות התקשרותך עימנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. הל על תנאי השימוש באתר יהיה דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית
  בנוגע לכל סכסוך בענין השימוש באתר ובשירותים ותנאי השימוש בו תהיה רק לבתי משפט בתל אביב - יפו,
  אולם אין באמור לעיל, כדי לגרוע מסמכותה של HOT mobile לבקש סעד בכל בית משפט אחר לרבות מחוץ למדינת ישראל, על מנת לזכות בצווי עשה או צווי מניעה או צו אחר על מנת לאכוף את זכויותיה.
 2. תנאי שימוש אלו ממצים את כל ההסכמות וההבנות בין HOT mobile באשר לשימוש באתר
  ובשירותים, ובאים בנוסף לתנאי ההסכם רשות השימוש שבין
  HOT mobile ללקוחותיה ביחס
  ללקוחות
  HOT mobile והבאים מטעמם.
 3. HOT mobile רשאית לקבוע תנאים נוספים ביחס לישומים שונים מטעמה או ביחס לחלקים מסוימים מהאתר. HOT mobile רשאית בכל עת לשנות תנאים אלו, ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל המשתמש לעיין מדי כל כניסה בתנאים אלו, על מנת להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו.
 4. השימוש באתר יהווה קיבול נוסף לאמור בתנאים אלו.
 5. ביטול עסקה
  בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"), רשאי לקוח לבטל הסכם לרכישת ציוד קצה ו/או אביזרים (להלן: "המוצרים"), בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  -הביטול יתבצע בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
  -המוצר יחזור באריזתו המקורית לאחד ממרכזי השירות והמכירה של חברת HOT mobile, כמפורט באתר HOT mobile בכתובת www.hotmobile.co.il .
  -לא בוצעו שימושים כלשהם במוצר.
  -הלקוח יציג אישור רכישה המעיד על ביצוע העסקה עם חברת HOT mobile.
  -ביטול הסכם הרכישה כאמור, יגרור חיוב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך המוצר שרכש או 100 ₪ (הנמוך מביניהם).

  ביטל הלקוח את העסקה, תשיב HOT mobile ללקוח את מלוא התמורה ששילם או תבטל את חיובו, בניכוי דמי הביטול, כאמור לעיל.
תנאי שימוש נוספים מיוחדים לצ'אט
על השימוש בצ'אט ככל ששלוב באתר יחולו, בנוסף לתנאים המפורטים לעיל, גם התנאים הנוספים שלהלן.
 1. הצ'אט המשולב באתר מאפשר ללקוחות לקיים שיחות כתובות ו/או קוליות עם נציגי השירות והמכירות של HOT mobile. השימוש בצא'ט הינו באמצעות מחשבו האישי של הפונה ובכפוף לתמיכת המחשב ו/או מערכת ההפעלה של הפונה. יובהר כי HOT mobile תהיה רשאית לעדכן מפעם לפעם את הצ'אט ואת דרישות החמרה ו/או התכנה התומכים בצ'אט, לפי שיקול דעתה הבלעדי. באחריות המשתמש לוודא את התאמת מחשבו האישי לשימוש בצ'אט.  
 2. במסגרת הצ'אט יציגו נציגי  HOT mobile בפני הלקוח פרטים הנוגעים לשירותי  HOT mobile או לתנאי מבצעים. תנאי השירותים והמבצעים המפורטים הינם בהתאם להסכמי ההתקשרות הסטנדרטים הנהוגים ב HOT mobile, בנוסח המופיע באתר. על לקוחות   HOT mobile יחולו התנאים הכלליים של הסכמי ההתקשרות. על לקוחות אשר יצטרפו למבצעים יחולו גם הוראות תקנון המבצע הרלוונטי. הלקוח מתבקש לעיין במסמכים הרלוונטיים המופיעים באתר, בטרם ירכוש את השירות ו/או יצטרף למבצע. אם לא תהיה התאמה בין המידע שנמסר ללקוח במסגרת הצ'אט ובין התנאים הכלליים או תקנוני המבצעים, יחולו הוראות הסכמי ההתקשרות או תקנוני המבצעים בהתאמה. 
 3. השימוש בצ'אט הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, HOT mobile לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו למי מהמשתמשים הקשור במישרין או בעקיפין עם הצ'אט ו/או השימוש בו. 
 4.  HOT mobileרשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהצ'אט או מהמידע הנמצא בו.
  HOT mobile
  רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הצ'אט ו/או לשנות את תנאיו, וזאת אף ללא הודעה מוקדמת.
 5. HOT mobile תהא רשאית על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להפסיק את הצ'אט ו/או למחוק באופן מיידי כל פנייה שהועלתה לצ'אט ו/או לא לאשר העלאתה של תגובה כלשהי לצ'אט ו/או להפסיק את השתתפותו של משתמש כלשהו בצ'אט לאלתר, בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין, לרבות פרסום תוכן פוגעני ו/או תוכן המפר זכויות יוצרים ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם כלשהו ו/או כל תוכן הנוגד כל דין, זאת ללא כל הודעה מראש. ידוע למשתמש, והינו מסכים לכך, כי HOT mobile שומרת על זכותה לחשוף את זהות המשתמש (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית כנגד המשתמש ו/או מי מטעמו
 6. השימוש בצ'אט הינו בהתאם למדיניות הגנת פרטיות המפורטת בתנאים הכלליים להתקשרות עם HOT mobile. בעצם השימוש בשירות מביע הלקוח את הסכמתו לתיעוד תוכן השיחה במערכות  HOT mobile
​​​​